Regulamin Cmentarza Parafialnego

Kościół zawsze uważał cmentarze, grobowce, jak i poszczególne mogiły, gdzie spoczywają ciała zmarłych, za miejsca święte. ( KPK kan. 1205 ).

Cmentarz jest miejscem ciszy, modlitwy i zadumy, należy więc zachować spokój i uszanować jego świętość, bo tu wierni, których Bóg powołał do siebie, oczekują na dzień zmartwychwstania.

1. Cmentarz w Pszowie-Krzyżkowicach przy ulicy Armii Krajowej jest własnością Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krzyżkowicach.

2. Administratorem cmentarza jest Ks. Proboszcz parafii NSPJ w Krzyżkowicach.

3. Wszelkie prace na cmentarzu związane z kopaniem grobów, ich zasypywaniem, z zagospodarowaniem i utrzymaniem terenu oraz z dbaniem o porządek zostały zlecone przez administratora cmentarza
P. Krzysztofowi SOSNA (tel. 697 909 901; 32/ 451 71 94).

4. Cmentarz należy utrzymywać jako teren zielony o założeniu parkowym. Zieleń na cmentarzu podlega ochronie przed zniszczeniem. Sadzenie lub wycinanie drzew czy też krzewów wysokopiennych może nastąpić tylko za zgodą administratora.

5. Na terenie cmentarza zabrania się jeżdżenia rowerami i innymi pojazdami, chodzenia po grobach, wprowadzania psów i innych zwierząt oraz spożywania alkoholu.

6. Dzieci w wieku do lat 7 mogą przebywać na terenie cmentarza tylko pod opieką dorosłych.

7. Czas i rodzaj pogrzebu, rodzaj grobu, miejsce na cmentarzu uzgadnia się z administratorem cmentarza w kancelarii parafialnej po uprzednim umówieniu telefonicznym ( nr tel. 32 / 45 40 658 ), gdzie należy przedłożyć oryginał aktu zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego.

8. Na cmentarzu można zarezerwować miejsca na przyszły pochówek po uprzednim opłaceniu miejsca.

9. Przez opłatę rezerwacyjną nie nabiera się praw własności do opłaconego miejsca, a jedynie staje się jego użytkownikiem na 20 lat.

10. Jeżeli po 20 latach użytkownik nie dokona dalszego przedłużenia rezerwacji przez złożenie opłaty, administrator traktuje to jako rezygnację z dalszego użytkowania grobu i miejsce grobowe zostaje przez administratora przeznaczone do ponownego wykorzystania w celu pochówku.

11. Grób ziemny nie może być użyty do ponownego pochowania zmarłego przed upływem 20 lat.

12. Administrator cmentarza ma prawo pobierać opłaty związane z funkcjonowaniem cmentarz ( np.  opłata za wywóz śmieci ).

13. Należy uzyskać zgodę administratora na wszelkie prace prowadzone na cmentarzu, w szczególności na ekshumację zwłok, budowę nowego pomnika, likwidację grobu, wykonywanie betonowych podestów przy grobie, stawianie ławek, sadzenie drzew czy krzewów wysokopiennych. Bez zgody administratora cmentarza nie można wykonywać żadnych prac przy grobie.

14. Przed rozpoczęciem prac budowy nowego pomnika – nagrobka należy fakt ten zgłosić u administratora i uiścić opłatę 10 % jego wartości ( zgodnie z istniejącym od dawna w naszej archidiecezji zwyczajem i z instrukcją VHV-4187/94 ).

15. Kamieniarz wykonujący prace na cmentarzu musi posiadać zgodę administratora na jej wykonanie. Należy też zadbać o uprzątnięcie miejsca po wykonanych pracach (do obowiązku firm kamieniarskich należy wywiezienie z terenu cmentarza ziemi i gruzu pozostałych po postawieniu nagrobka lub innych prac remontowych).

16. Do budowy nagrobków należy używać trwałych materiałów (np. marmuru, granitu i innych rodzajów kamieni). Nagrobki, jak i grobowce, nie mogą przekraczać ustalonych granic grobu i nie powinny utrudniać dostępu do innych grobów.

17. Za wszelkie szkody wynikłe z niesolidnego wykonania robót, czy nie zapobieżenia szkodzie, powstałej na skutek złego stanu technicznego pomnika, odpowiedzialny jest dysponent grobu, który się nim opiekuje.

18. Dysponent grobu (osoba, która opłaciła miejsce grobowe) jest zobowiązana do stałej troski o stan i wygląd grobu, nagrobka oraz bezpośredniego jego obejścia.

19. Zabrania się zaśmiecania cmentarza. Wszystkie odpadki należy składać w miejscu do tego przeznaczonym.

20.Wszelkie opłaty wynikające z regulaminu należy uiszczać u Księdza Proboszcza, u którego można zasięgnąć również informacji dotyczących funkcjonowania cmentarza i spraw wykraczających poza niniejszy regulamin.

Krzyżkowice, 01.01.2018 ks. Joachim Glanc
Proboszcz