Ogłoszenia duszpasterskie

XXIX Niedziela Zwykła

Przeżywamy dzisiaj Światowy Dzień Misyjny. Pamiętajmy o misjonarzach w naszych modlitwach osobistych i prośmy dla nich o apostolski zapał w niesieniu Dobrej Nowiny tym, którzy nie znają jeszcze Chrystusa.

Kolekta dzisiejsza jest przeznaczona na misje. Bóg zapłać za wszystkie ofiary.

Zapraszamy wszystkich bez wyjątku, do wspólnego odmawiania różańca w kościele: od poniedziałku do piątku po Mszy wieczornej, w soboty po Mszy porannej, a w niedziele o godz. 15.00.

We wtorek po Mszy św. porannej zapraszamy na katechezę dla dorosłych, do salki w domu katechetycznym.

W czwartek 26 października po różańcu zapraszamy rodziców naszych ministrantów na spotkanie do salki.

Kancelaria parafialna w czwartek po południu będzie nieczynna.

W piątek od godz. 16.00 wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu.

Wszystkie dzieci zapraszamy na Msze św. szkolną w piątek o godz. 17.00.

Spotkanie Oazy rozpocznie się Mszą św. o godz. 17.00, a po niej dalszy ciąg w salkach.

W niedzielę 29 października kolekta będzie przeznaczona na potrzeby naszego kościoła parafialnego.

W sklepiku można podpisem wesprzeć obywatelski projekt ustawy „Zatrzymać aborcję”.

Ofiary za intencje mszalne prosimy składać w kancelarii parafialnej 2 tyg. przed terminem Mszy św. Opłaty za miejsca grobowe i wywóz śmieci z cmentarza przyjmujemy również w kancelarii.

Uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych zachęcamy do wzięcia udziału projekcie: „Śląskie. Inwestujemy w talenty”, mającego na celu wsparcie stypendialne szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, językowych oraz ICT, stale zamieszkujących na terenie woj. śląskiego. Termin składania wniosków 27 X br. Więcej informacji na stronie internetowej naszej parafii.

17 listopada organizujemy wyjazd do Cieszyna na sztukę teatralną „Gość oczekiwany”. Wyjazd o godz. 14.20 z parkingu przy probostwie. Koszt biletu i przejazdu wynosi 40 zł. Zapisy w sklepiku. Jest jeszcze 10 wolnych miejsc.

W sklepiku można nabyć nowy numer „Gościa Niedzielnego”. Zachęcamy do sięgania po prasę katolicką.

Zapraszamy dorosłych i dzieci do salki domu katechetycznego na naukę robotek ręcznych oraz naukę gry w szachy, w sobotę o godz. 10.00, na darmowe korepetycje z j. polskiego i matematyki, w sobotę o godz. 10.00 oraz na korepetycje z j. angielskiego, w sobotę o godz. 9.00.

Zbliża się Uroczystość Wszystkich Świętych. W zakrystii i sklepiku można składać zalecki do różańca za zmarłych, który będziemy odmawiać przez całą oktawę tej uroczystości.

Za wszystkie ofiary i prace na rzecz kościoła i całej naszej parafii składamy serdeczne Bóg zapłać !

Stypendium dla uczniów w ramach programu:
„Śląskie. Inwestujemy w talenty”.

Uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych zachęcamy do wzięcia udziału w III edycji projektu: „Śląskie. Inwestujemy w talenty”, mającego na celu wsparcie stypendialne szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, językowych oraz ICT, stale zamieszkujących na terenie województwa śląskiego. Termin składania wniosków 27 października br.

Kryteria niezbędne do spełnienia, aby uzyskać stypendium to:

 1. uczęszczanie do klasy gimnazjalnej lub szkoły ponadgimnazjalnej;

 2. zamieszkiwanie w województwie śląskim;

 3. uzyskanie wymaganego wyniku ze sprawdzianu zewnętrznego lub egzaminu gimnazjalnego:

  • w odniesieniu do uczniów klas gimnazjalnych – 100% punktów z części matematycznej oraz co najmniej 97,5% punktów z części dotyczącej języka obcego nowożytnego;

  • w odniesieniu do uczniów szkół ponadgimnazjalnych [1] –100% punktów z części matematycznej oraz co najmniej 97,5% punktów z części dotyczącej języka obcego nowożytnego zdanego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym;

 4. uzyskanie w roku szkolnym 2016/2017 średniej ocen z trzech wybranych przedmiotów kierunkowych w wysokości co najmniej 5,00, oraz średniej ocen ze wszystkich przedmiotów w wysokości co najmniej 4,50;

 5. niepobieranie w okresie trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018 innego stypendium za wyniki w nauce, finansowanego ze środków publicznych, o sumarycznej wartości przekraczającej 1180,00 zł w skali roku szkolnego.

Uwaga! Stypendium może uzyskać jedynie osoba, która bezwarunkowo spełnia wszystkie kryteria wskazane powyżej.

Szanse na stypendium można zwiększyć, gdy spełnia się także co najmniej jedno z kryteriów dodatkowych:

 1. uzyskanie w ciągu ostatnich trzech lat szkolnych tytułu laureata lub finalisty konkursu o zasięgu co najmniej wojewódzkim lub olimpiady/turnieju co najmniej II stopnia, zorganizowanych na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. (…). W ramach ocenianego kryterium honorowane będą tylko osiągnięcia w konkursach, olimpiadach lub turniejach związanych z przedmiotami matematycznymi, przyrodniczymi, językowymi lub ICT;

 2. posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności;

 3. uzyskanie ze sprawdzianu zewnętrznego lub egzaminu gimnazjalnego 100% z języka obcego nowożytnego.

Stypendia są przyznawane na okres trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole w roku szkolnym 2017/2018. Uczniowie zakwalifikowani do udziału w projekcie, przez cały okres pobierania stypendium (tj. od września 2017 r. do czerwca 2018 r.) podlegają opiece dydaktycznej sprawowanej przez nauczycieli, pedagogów szkolnych lub doradców zawodowych, zatrudnionych w ich szkołach. Zgodnie z postanowieniami obecnie obowiązującego Regulaminu przyznawania stypendiów, jeden opiekun może objąć opieką dydaktyczną nie więcej niż siedmiu uczniów.

Zachęcamy wszystkich do szczegółowego zapoznania się z Regulaminem oraz pozostałą dokumentacją projektową znajdującą się na stronie: stronie: www.efs-stypendia.slaskie.pl